Slægten Maaløe

En gren af slægten Maaløe

Notater


Match 1 til 50 fra 118

      1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 25. august 1804 blev viede efter erhvervet Kongebrev Hr. Friderich Christian Pedersen, Forvalter paa Wedellsborg og Jomfru Charlotte Matie Maaløe.
Ved Vielsen i Kirken assisterede Greverne fra Wedellsborg og Billeskov. (Gamborg kirkebog) 
Familie F150
 
2 A. Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen:
Candidati og Examinati 1736-1936 og Danske Sagførere side 258.

1/12-1849 - 1/11-1851 på Lystrup Godskontor. Derefter 2 år på By- og Herredskontoret i Store Heddinge. 1853 forberedelseseksamen, 1854 exam. jur.

24/11-1855 - 1/11-1890 byfogedfuldmægtig i Assens.

1/4-1890 - 1/9-1890 konst. byfoged samst.

Fra 27/11-1890 sagfører i Assens til sin død.
Ligeledes fra 1893 til sin død suppleant for overligningskommissæren for Assens købstad.

Medlem af følgende bestyrelser: Assens og Omegns Spare- og Laanekasse, Fyens Svineslagteri, A/S Bryggeriet Vestfyn og A/S Skovpavillionen.
Fra 1890 kancelliråd.
 
Maaløe, Idicus Frederik Wilhelm Mads (I29)
 
3 Af slægtsregistret fremgår det:
Paa Halvøen Hindsholm, i Landsbyen Maale under Hverringe Gods, fødtes den 1. Januar 1713 Hunsmand Peder Hansens og Hustru's søn
Mads Pedersen Maaløe
Forældrene, der vare fattige Bønder, lod Sønnen opdrage paa Bondevis, og allerede tidligt maatte han ud at tjene for Føden. Hans Gjernin i denne Tjeneste var bedrøvelig nok, thi Husbonden var stræng og Gjæssene der skulle passes, levnede ham ikke megen Tid til Læsning, noget der var ham meget kjært. En dag blev en Gaas borte, og Drengen, der frygtede Straf herfor, besluttede ogsaa at forsvinde. Han blev Student fra Kjerteminde 1736, Cand. theol. 10 Decbr. 1744, senere "Informator" paa Wedellsborg, blev kaldet til Præst for Gamborg Menighed paa Fyen den 20. Juli 2759 og ordineret 17. August s. A.
Af skriftlige Optegnelser ham vedkommende, skal her anføres:

Gamborg Kirkeprotokol meddeler i Anledning af hans Død og Be-
gravelse, at han efter en lang Omvandring i møisommelige Conditioner
var Præst i Gamborg i 30 aar, var elsket og æret af Alle og døde som
en kristelig Helt, begrædt af 10 efterlevende Børn og en Enke, som var
hans 3die Kone.
 
Maaløe, Mads Pedersen (I1)
 
4 Begge forældre døde, da Johannes Christian Urban Maaløe var 10 år gammel, og han blev optaget i hjemmet hos sin moster (moders søster) Andrea, gift med direktør Paulli Harder, Odense.
Efter præliminæreksamen ansat 4/9 1890 på Skandinavisk Gummi Compagni i Odense. Efter i en årrække at have været fabriksbestyrer, blev han i 1916 direktør for virksomheden. Denne stilling bestred han indtil han i 1937 ønskede at trække sig tilbage. Da selskabet nødigt ville give afkald på hans store tekniske viden og indsigt, opfordrede man ham til i stedet at virke som teknisk konsulent, og i denne egenskab færdedes han dagligt i Virksomheden indtil maj 1957, efter som noget ret enestående at være aktivt knyttet til samme firma i 67 år.
Johannes Christian Urban Maaløe deltog som 80 årig i et plastikkursus i Tyskland og udnyttede dette til at ændre brugen af gummi til brug af plastik i Regnfrakkefabrikationen.
Medstifter af Odense Roklub og Odense fotografiske Amatørklub. Medlem af Ansgar sogns Menighedsråd, bestyrelsesmedlem af Dansk Arbejdes odenseafdeling og repræsentant for en del enkeltvirksomheder inden for Dansk Arbejdsgiverforening. 
Maaløe, Johannes Christian Urban (I85)
 
5 Begravet af Pastor Barsøe.
Liget ført til Odense. 
Maaløe, Hans Hartvig Ernst (I31)
 
6 Begravet af pastor Koch Meibom, Claus Marius (I413)
 
7 Begravet af pastor Oldenburg.
Dødsårsag: Diabetes mellitis
Skifteretsattest af 4/5 
Hansen, Hanne Louise Oline Urban (I40)
 
8 Begravet af stiftsprovst Barsøe. Maaløe, Julie Christine (I86)
 
9 Begravet på Vestre Kirkegård, København. Begravet på samme gravsted som familien Foss Maaløe, Gustav Adolf (I44)
 
10 Bisat fra Helleruplund kirke til Mariebjerg krematorium d. 29. maj Maaløe, Anna (I88)
 
11 Bisat i Østre kapel og begravet af Pastor Evald Christiansen, Nykøbing F. Hansen, Cathrine Dorthea (I81)
 
12 Blev begravet af pastor Oldenburg. Skifteretsattest 1/6 1920. Maaløe, Grethe Louise Urban (I59)
 
13 Blev gift med faderens eftermand i embedet Maaløe, Christine Pernille Wielandt (I9)
 
14 Blev kronisk syg (blind) efter spansk syge.
Da moderen døde kom hun sammen med sin søster Julie Christine Maaløe (f. 28/8 1878) i pleje hos Hans Hartvig Ernst Maaløe 
Maaløe, Carla Christine (I89)
 
15 Boede i Adelsgade 13 i Assens Maaløe, Anna Elisabeth (I297)
 
16 Boede sammen med sin kone på Kjærumgaard i Kjærum sogn, Baag herred, Odense Amt.

Bogen J.C.B. la Cour: "Danske Gaarde" bind 3 1907 indeholder mere information og billeder af gården. 
Schmidt, Knud Laurits (I135)
 
17 Boede sammen med sin mand på Kjærumgaard i Kjærum sogn, Baag herred, Odense Amt.

J.C.B. la Cour "Danske Gaarde" bind 3 1907 indeholder mere information og billeder af gården.
 
Maaløe, Bertha Frederikke (I134)
 
18 Bor efter hendes mands død Gustav Adolfstrasse 24 i Stettin Delleske, Meta (I369)
 
19 Brev fra Kjærum sogns kirkekontor beskriver:
Hvad angår Knud Laurits Schmidt og hans hustru ved gamle folk her at fortælle, at de på deres gamle dage flyttede til Assens og boede i den gamle "Kaalsmølle". I så fald er de jo nok også begravet i Assens". 
Familie F43
 
20 Brev:

Blev i 1793 ansat på kontoret hos Hans Dickmann der da var borgmester i Kolding og forblev hos ham til Majdag 1798 efter akkord. Rejste til København for at læse til eksamen og var samtidig volontør i det Danske Købstads Revisionskontor under Rentekammeret.
April 1799 exam. jur.
1811 prøveprokurator i Vejle Amt, Nørvang og Torrilds Herredes Ret undtagen, "så længe han er fuldmægtig hos Herredsfogden i disse Herreder".
18/5 1813 Prokurator ved Landoverretten i Viborg såfremt han der tager ophold samt ved underretterne i Ribe og Aarhus Stifter. Bosat i Vejle.
Død 17. juni 1836 i Vejle.
Gift 7. oktober 1814 med Christane Constantine Lovise Maaløe f. 17 september 1774 i Gamborg.
Død 16. oktober 1842 i Vejle, datter af sognepræst til Gamborg Mads Maaløe og Anne Cathrine Basse.


Kilder bl.a.: J. Hjort-Nielsen: Danske Prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869 
Hermansen, Anders (I263)
 
21 D. 15. Søndag efter Trinitatis, den 18. Sept, 1814 forlangte Ungkarl Hr. Prokurator Anders Hermansen af Veile og Jomfru Christiane Constantine Louise Maaløe af Voldbye at aflyses til Ægteskab. At intet Slægtskab eller andet lovstridigt kan hindre dette Ægteskab, derfor indestaar vi som Forlovere.
Sammenviede fredagen den 7. oktober 1814.

C.A Maaløe
Farver i Fredericia

Pedersen, Kystbefalingsmand
Selvejer af Voldbygaard i Causlund Sogn
 
Maaløe, Christiane Constantine Lovise (I18)
 
22 Da moderen døde, kom hun i pleje hos pastor Urban Hansen, Lumby Sogn (hendes onkel, moderens broder). Maaløe, Anna (I88)
 
23 Datter af overretssagfører, sparekassedirektør, godsforvalter Knud Sophus Harder (f. 27/1 1851 d. 8/9 1912) og Christine Sophie Urban Hansen (f. 23/11 1851 d. 27/6 1925) (Søster til Cathrine Marie f. Urban Hansen) d. 5/4 1938 Harder, Karen Christine (I90)
 
24 Datter af præsten i Veiby.

 
Jensenius, Birthe Kirstine Johanne (I20)
 
25 De fik ingen børn Familie F25
 
26 Der er tvivl om forældrenes rette navn.
Enten "Peder Hansen" eller "Peder Sørensen" 
Maaløe, Mads Pedersen (I1)
 
27 Det oplyses af brev fra Sagfører Otto Ernst til Udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling 16/6-1934 at:
... samt om hvem det kan oplyses, at han ligeledes i 1912 laa paa et Tuberkulosehospital i Stettin, og at han senere skal have faaet Invaliderente af den tyske stat. 
Maaløe, Hannibal Wilhelm Ludvig (I292)
 
28 Døbt Mogens Einar Christian Jørgensen, men hedder fra 1935 Maaløe-Jørgensen.

Kom i pleje hos Talitha Maaløe ved forældrenes skilsmisse i 1921 (moderen og Talitha Maaløe blev opdraget sammen, da moderens forældre døde).

Axel Jørgensen og Talitha's mand Erik Emil Jørgensen var brødre 
Maaløe-Jørgensen, Mogens Einar Christian (I387)
 
29 Død d. 2. maj 1925 i Jesuskirkens sogns klinik, Gl. jernbanevej 1 Hansen, Hanne Louise Oline Urban (I40)
 
30 Død enten d. 8/3 1933 eller 6/3 1933 (Mads oplysninger) Maaløe, Johan Christian (I295)
 
31 Død hos sin broder i Barløse Maaløe, Wilhelmine (I5)
 
32 Død i følge Mads materiale 10/9 1847 Maaløe, Charlotta Mathia Petronella (I17)
 
33 Døde af blindtarmsbetændelse under ophold i Assens. Han turde ikke underkaste sig den dengang helt nye operation. Aaris, Julius Alfred (I140)
 
34 Døde i hjemmet i Jesuskirkens sogn ifølge dødsbog (jf. brev fra Jesuskirken) Maaløe, Grethe Louise Urban (I59)
 
35 Døde ifølge brev fra Jesuskirkens kordegn "i besøg hos sin søn" Valby Langgade 9. Maaløe, Hans Hartvig Ernst (I31)
 
36 Døde på grund af hjertesvigt ifølge brev fra Jesuskirken (litra A, fol. 88 nr. 25) Maaløe, Hans Hartvig Ernst (I31)
 
37 Døde som ejer af Aagaarde. Maaløe, Karen Hortenzia (I35)
 
38 Dødfødt drengebarn der ligger på familiegravstedet på Garnisions Kirkegaard (kilde: Brev fra inspektøren ved Garnisions Kirkegaard) Bach, Ukendt (I446)
 
39 Dødsårsag Hjertelammelse, læge Villum Jensen, dødsattest 14/2 1943.
 
Maaløe, Julie Christine (I86)
 
40 Dødsårsag Lungebetændelse, Læge Børge Tallund, dødsattest 23/3 1942. Maaløe, Carla Christine (I89)
 
41 Efter konfirtmationen kom han i Handelslære i Assens, men maatte 1858 forlade Handelsvejen paa grund af en benskade. Han søgte derefter uddannelse i kontorfaget ved Baag Herredskontor hvor han var til 1861, da han optoges i Reserveofficersskolen paa Frederiksberg Slot og blev 1862 udnævnt til Løjtnant. Aaret efter begyndte han at læse til dansk juridisk Examen, menstudierne afbrødes ved krigen, i hvilken han deltog ved 19. Regiment. Efter Krigen optoges studierne, og 1866 tog han Examen, hvorefter han blev Sagførerfuldmægtig i Odense. 1870 ansattes han som Godsforvalter ved Grevskabet Gyldensteen, hvilken Stilling han maatte forlade ved sin Udnævnelse til Kontorchef og Bogholder ved Fyens Stifts Sparekasse 1. juli 1871. Til Sparekassens 50 aars jubilæum 1882 havde han efter Opfordring skrevet Festskriftet. Efter Direktør Urban Hansens Død valgtes han fra 1. april 1895 til Direktør. 1899 valgtes han til Medlem af Repræsentantskabet for Fynes Disconto Kasse; han var tillige Medlem af Bestyrelsen for Odense Understøttelsesforening og Bryggeriet "Odense", Medstifter af Odense Børnehospital. Under et Ophold i København afgik han ved Døden 10. Mai 1901. Maaløe, Hans Hartvig Ernst (I31)
 
42 Et rygte vil vide, at han rejste til Amerika ca. 1896, efterladende kone og børn.
Vi kan af passager lister fra Ellis Island se at han ankom til Ellis Island d. 6. September 1904 fra København med skibet "Hllig Olav"  
Høeg-Nissen, Henry Frederik (I355)
 
43 Et rygte vil vide, at hendes mand Henry Frederik Høegh-Nissen forlod hende og børnene i 1896 og rejste til Amerika.
Vi kan af passager lister fra Ellis Island se at han ankom til Ellis Island d. 6. September 1904 fra København med skibet "Hllig Olav"  
Maaløe, Walborg Elisabeth (I289)
 
44 Faddere ved dåben var:
Cancelliraad, sagfører Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløes hustru Hanne Lund
Frøken Mette Cathrine Strøyberg
Justitsraad, apoteker Jørgen Nicolai Hannibal Strøyberg, alle af Assens
Journalist Anthon Louis Maaløe af København 
Schmidt, Frederik Wilhelm (I137)
 
45 Faddere ved dåben var:
Gårdmand K.L. Knudsen, Visby Hedegård
Propietær H.Å. Knudsen, Trøjborg
Fru M. Refslund, Tønder
Gårdmand Hans Adsersen, Daler
Frøken Amilie Lund, København 
Schmidt, Knud Laurits (I135)
 
46 Faddere ved dåben var:
Læge Julius A. Aaris enke Juliane Maaløe af Assens.,
frøken Laura Hansen af Assens,
Godsejer Hans Brünnings-Hansen af Løgismose,
Forvalter Vincent Hvenegaard af Frederiksgave,
Landvæsenselev Diderik Nicolai Blicher Schmidt af Blangstrup, Turup sogn 
Schmidt, Hans Blicher (I139)
 
47 Faddere ved dåben var:
Pastor Didrik Nicolai Blicher Schmidts enke Anne Marie, født Knudsen af Odense
Juliane Maaløe af Assens
Cencelliraad sagfører Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe af Assens
Lærer Kragh af Kerteminde
Stud. med. Julius A. Aaris af København
Malermester Lauritz Maaløe af Odense 
Schmidt, Diderik Blicher (I136)
 
48 Faddere ved dåben var:
Skoleinspektør Christian Ammentorp Kraghs hustru Anna Pouline Schmidt af Kerteminde,
Cancelliraad, sagfører Idicus Frederik Wilhelm Mads Maaløe,
Sparekasseassistent August Peter Emmanuel Fog, begge ligeledes af Assens,
Proprietær Christian Nielsen Melchertsen af Agernæs, Dreslette sogn. 
Schmidt, Anna Marie (I138)
 
49 Fik 2 børn Familie F135
 
50 Fik 3 børn Familie F136
 

      1 2 3 Næste»